ارزيابی پايداری فيزيکی پودر سير خشک شده با روش های خشک کردن انجمادی و جريان هوای گرم

سیر خشک یکی از فرآورده های غذایی است که از نظر تجاری اهمیت زیادی دارد و به صورت ورقه یا پودر تهیه میشود و به عنوان افزودنی در مواد غذایی استفاده شده یا به مصارف دارویی می رسد

جهت خرید آنلاین

0 ریال

logo-samandehi

با تعیین همدمای جذب رطوبت و خواص گرمایی پودر سیر میتوان پایداری آن را در مدت نگهداری تعیین کرد. نتایج خشک کردن ورقه های 2 میلیمتری سیر با دو روش انجمادی و جریان هوای گرم نشان داد که مقدار پیرووات پودر سیر انجمادی بیشتر و دانسیته و تغییرات رنگ آن به صورت معنیداری کمتر از نمونه دیگر بود. منحنیهای همدمای جذب تا  تغییرات کمی داشت ولی با افزایش فعالیت آبی محیط، رطوبت جذب شده به وسیله نمونه ها افزایش / فعالیت آبی 51 درجه سلسیوس و برای پودر سیر با / 7 درصد، 1 / یافت. دمای انتقال شیشهای در پودر سیر انجمادی با رطوبت 11 درجه سلسیوس / 7 درصد، 5 / جریان هوای گرم با رطوبت 7 بود. در هر دو پودر سیر افزایش رطوبت سبب کاهش 1 و دماهای بیشتر از 35 درجه سلسیوس، احتمال جذب رطوبت و / دمای انتقال شیشهای شد. فعالیت آبی بالاتر از 55 کلوخه شدن پودر را به شدت افزایش داد.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ارزيابی پايداری فيزيکی پودر سير خشک شده با روش های خشک کردن انجمادی و جريان هوای گرم

ارزيابی پايداری فيزيکی پودر سير خشک شده با روش های خشک کردن انجمادی و جريان هوای گرم

سیر خشک یکی از فرآورده های غذایی است که از نظر تجاری اهمیت زیادی دارد و به صورت ورقه یا پودر تهیه میشود و به عنوان افزودنی در مواد غذایی استفاده شده یا به مصارف دارویی می رسد

محصولات مشابه

Top