ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیمهای پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی

امروزه کاربرد کیتوزان به عنوان یکی از هورمون های گیاهی در افزایش مقاومت گیاهان به تنش هایی همچون خشکی افزایش یافته است. به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیمهای پاداکسنده(آنتی اکسیدان) در گیاه دارویی زنیان در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد....

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیمهای پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی

ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیمهای پاداکسنده در گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) در شرایط تنش خشکی

امروزه کاربرد کیتوزان به عنوان یکی از هورمون های گیاهی در افزایش مقاومت گیاهان به تنش هایی همچون خشکی افزایش یافته است. به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف کیتوزان بر فعالیت آنزیمهای پاداکسنده(آنتی اکسیدان) در گیاه دارویی زنیان در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1393 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد....

محصولات مشابه

Top