اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

نعناع فلفلی از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده میشود.  به منظور ارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک و پوتریسین در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ صفات در دو چین ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین همۀ میانگین همۀ صفات (به جز نسبت سبزینۀ )کلروفیلa/b ، کاروتنوئید، آنتوسیانین و مواد جامد محلول) در چین اول به طور معنی داری...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

نعناع فلفلی از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده میشود.  به منظور ارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک و پوتریسین در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ صفات در دو چین ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین همۀ میانگین همۀ صفات (به جز نسبت سبزینۀ )کلروفیلa/b ، کاروتنوئید، آنتوسیانین و مواد جامد محلول) در چین اول به طور معنی داری...

محصولات مشابه

Top