بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ

در این تحقیق تأثیر پنج سطح تیمار فسفیت پتاسیم(KH2PO3) روی القای مقاومت القایی فراگیر (سیستمیک) و فعالیت آنزیم های دفاعی و متابولیت های مرتبط در پنج زمان مختلف در گیاه خیار تلقیح شده با Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum در قالبآزمایش اسپلیت پلات در زمان بر پایۀ طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. پس از القای تنش قارچی، فعالیت آنزیم های دفاعی شامل گایاکول پراکسیداز (GPX)، کاتالاز ( CAT )، سوپراکسید دیسموتاز (SOD )و همچنین میزان متابولیت هایی چون مالون د آلدئید( MDA) و

پراکسید..

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ

بررسی تغییرات آنزیمی و بیوشیمیایی در گیاه خیار تیمارشده با فسفیت پتاسیم در شرایط تنش قارچ

در این تحقیق تأثیر پنج سطح تیمار فسفیت پتاسیم(KH2PO3) روی القای مقاومت القایی فراگیر (سیستمیک) و فعالیت آنزیم های دفاعی و متابولیت های مرتبط در پنج زمان مختلف در گیاه خیار تلقیح شده با Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum در قالبآزمایش اسپلیت پلات در زمان بر پایۀ طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. پس از القای تنش قارچی، فعالیت آنزیم های دفاعی شامل گایاکول پراکسیداز (GPX)، کاتالاز ( CAT )، سوپراکسید دیسموتاز (SOD )و همچنین میزان متابولیت هایی چون مالون د آلدئید( MDA) و

پراکسید..

محصولات مشابه

Top