همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوۀ سیب رقم رد دلیشز

رنگ گیری ناقص پوست میوۀ سیب می تواند یکی از دلایل اصلی کاهش بازارپسندی رقم های قرمز باشد. در این پژوهش، همبستگی بین میزان آنتوسیانین کل و شاخص رنگ پوست میوه با میزان و نسبت عنصرهای کانی در بیست باغ سیب رقم رد دلیشز بررسی شد. برای این منظور، از هر باغ سه گروه بیست تایی میوه با سه رنگ قرمز تند، متوسط و ضعیف در مرحلۀ بلوغ تجاری برداشت شدند...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوۀ سیب رقم رد دلیشز

همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ گیری پوست میوۀ سیب رقم رد دلیشز

رنگ گیری ناقص پوست میوۀ سیب می تواند یکی از دلایل اصلی کاهش بازارپسندی رقم های قرمز باشد. در این پژوهش، همبستگی بین میزان آنتوسیانین کل و شاخص رنگ پوست میوه با میزان و نسبت عنصرهای کانی در بیست باغ سیب رقم رد دلیشز بررسی شد. برای این منظور، از هر باغ سه گروه بیست تایی میوه با سه رنگ قرمز تند، متوسط و ضعیف در مرحلۀ بلوغ تجاری برداشت شدند...

محصولات مشابه

Top