تأثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک و تغذیهای گوجه فرنگی

این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخهای تغذیهای و صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی رقم ویوا و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل T0: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)، T1: توصیۀ کاربرد خاکی نیترات کلسیم 50 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت 8 هفته و درمجموع 400 کیلوگرم، T2:کاربرد نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک و نیاز گیاهان گوجه فرنگی، 40 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت هشت هفته و درمجموع 320 کیلوگرم و...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک و تغذیهای گوجه فرنگی

تأثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک و تغذیهای گوجه فرنگی

این تحقیق به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخهای تغذیهای و صفات رشدی گیاه گوجه فرنگی رقم ویوا و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل T0: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)، T1: توصیۀ کاربرد خاکی نیترات کلسیم 50 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت 8 هفته و درمجموع 400 کیلوگرم، T2:کاربرد نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک و نیاز گیاهان گوجه فرنگی، 40 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت هشت هفته و درمجموع 320 کیلوگرم و...

محصولات مشابه

Top