ارزیابی نژادگانهای اناراستان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی و بیوشیمیایی

در این پژوهش، شمار 21 نژادگان (ژنوتیپ) انار از چهار منطقۀ استان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی (مورفولوژیک) و بیوشیمیایی ارزیابی شد. نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، بیشتر صفات مورد بررسی بهغیر از درصد پوست،pH و میزان مواد جامد محلول اختلاف معنیداری در بین نژادگانها داشتند...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ارزیابی نژادگانهای اناراستان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی و بیوشیمیایی

ارزیابی نژادگانهای اناراستان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی و بیوشیمیایی

در این پژوهش، شمار 21 نژادگان (ژنوتیپ) انار از چهار منطقۀ استان لرستان با استفاده از صفات ریخت شناختی (مورفولوژیک) و بیوشیمیایی ارزیابی شد. نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد، بیشتر صفات مورد بررسی بهغیر از درصد پوست،pH و میزان مواد جامد محلول اختلاف معنیداری در بین نژادگانها داشتند...

محصولات مشابه

Top