ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

این تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا و مارگریت در بستر کشت با نسبت های حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس (نسبت پیت ماس به خاک: 100 درصد پیت، درصد پیت + 20 درصد خاک، 60 درصد پیت + 40 درصد خاک، 20 درصد پیت + 80 درصد خاک و 100 درصد خاک) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانهای در گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران انجام گرفت. آبیاری بر پایۀ نیاز هر گیاه (به روش توزین) تا پایان آزمایش انجام شد و ارزیابی صفات با دو مرحله برداشت گیاه بین دو فاصلۀ زمانی مشخص صورت گرفت..

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

ارزیابی کارایی جذب آب و رشد گیاهان زینتی رعنا زیبا و مارگریت در بسترهای متفاوت کشت

این تحقیق با هدف ارزیابی رشد گیاه رعنا زیبا و مارگریت در بستر کشت با نسبت های حجمی متفاوت از خاک مزرعه با بافت رسی لومی و پیت ماس (نسبت پیت ماس به خاک: 100 درصد پیت، درصد پیت + 20 درصد خاک، 60 درصد پیت + 40 درصد خاک، 20 درصد پیت + 80 درصد خاک و 100 درصد خاک) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانهای در گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران انجام گرفت. آبیاری بر پایۀ نیاز هر گیاه (به روش توزین) تا پایان آزمایش انجام شد و ارزیابی صفات با دو مرحله برداشت گیاه بین دو فاصلۀ زمانی مشخص صورت گرفت..

محصولات مشابه

Top