تأثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های فیزیولوژی و کارایی مصرف آب در توده های خربزۀ ایرانی

به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم آبی برخی از تودههای خربزۀ ایرانی، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری و هفت تودۀ خربزه شامل کالی، اورشنگ، موری، موزی، شیرازی، ازمیر و ایوانکی بود. بر پایۀ نتایج به دست آمده در این پژوهش تنش کمآبی به طور معنی داری میزان پرولین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز را افزایش داده و محتوای نسبی آب برگ، عملکرد و میزان ویتامین ث را کاهش داد..

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های فیزیولوژی و کارایی مصرف آب در توده های خربزۀ ایرانی

تأثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های فیزیولوژی و کارایی مصرف آب در توده های خربزۀ ایرانی

به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم آبی برخی از تودههای خربزۀ ایرانی، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری و هفت تودۀ خربزه شامل کالی، اورشنگ، موری، موزی، شیرازی، ازمیر و ایوانکی بود. بر پایۀ نتایج به دست آمده در این پژوهش تنش کمآبی به طور معنی داری میزان پرولین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز را افزایش داده و محتوای نسبی آب برگ، عملکرد و میزان ویتامین ث را کاهش داد..

محصولات مشابه

Top