تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

به منظور بررسی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری و کود شییمیایی بیر غلظیت عناصیر پرمصرف در خاکو گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلو های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار کودی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری،در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد (بدون مصرف کود شییمیایی و کود آلی)...

موجود جهت فروش آنلاین

3,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

به منظور بررسی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری و کود شییمیایی بیر غلظیت عناصیر پرمصرف در خاکو گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلو های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار کودی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری،در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد (بدون مصرف کود شییمیایی و کود آلی)...

محصولات مشابه

Top