اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه

بادرنجبويه گیاهي علفي، چندساله و متعلق به تیرۀ نعناعیان است كه كاربرد دارويي و خوراكي وسیعي دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسي پتانسیل 5 نوع ريزنمونۀ مختلف (قطعات گره، مريستم انتهايي، هیپوكوتیل، كوتیلدون و قطعات برگ) درراستاي باززايي مستقیم گیاه بادرنجبويه با استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون 6 بنزيل آمینوپورين (BAP) و هورمون ايندول استیک اسید (IAA) به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي و در سه تكرار انجام گرفت.

موجود جهت فروش آنلاین

30,000 ریال

30,000 ریال بر هر بار

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه

اثر نوع ریزنمونه و ترکیبات مختلف هورمونی بر باززایی مستقیم گیاه بادرنجبویه

بادرنجبويه گیاهي علفي، چندساله و متعلق به تیرۀ نعناعیان است كه كاربرد دارويي و خوراكي وسیعي دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسي پتانسیل 5 نوع ريزنمونۀ مختلف (قطعات گره، مريستم انتهايي، هیپوكوتیل، كوتیلدون و قطعات برگ) درراستاي باززايي مستقیم گیاه بادرنجبويه با استفاده از غلظت هاي مختلف هورمون 6 بنزيل آمینوپورين (BAP) و هورمون ايندول استیک اسید (IAA) به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي و در سه تكرار انجام گرفت.

محصولات مشابه

Top