واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی به محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولویک

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی به محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولویک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 درگلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل محلول پاشی کود آلی در 4 سطح شاهد (عدم محلول پا شی)، محلول پاشی اسید هیومیک، محلول پاشی اسید فولویک و محلول پاشی اسید هیومیک توأم با اسید فولویک و همچنین زمان محلول پاشی در 3 سطح یک مرحله محلول پاشی در ابتدای رشد رویشی، یک مرحله محلول پاشی در آغاز رشد زایشی و دو مرحله محلول پاشی در ابتدای ر شد روی شی و آغاز ر شد زایشی بودند.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی به محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولویک

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی به محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولویک

به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارزن دم روباهی به محلول پاشی اسید هیومیک و اسید فولویک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 درگلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل محلول پاشی کود آلی در 4 سطح شاهد (عدم محلول پا شی)، محلول پاشی اسید هیومیک، محلول پاشی اسید فولویک و محلول پاشی اسید هیومیک توأم با اسید فولویک و همچنین زمان محلول پاشی در 3 سطح یک مرحله محلول پاشی در ابتدای رشد رویشی، یک مرحله محلول پاشی در آغاز رشد زایشی و دو مرحله محلول پاشی در ابتدای ر شد روی شی و آغاز ر شد زایشی بودند.

محصولات مشابه

Top