اثر مقادیر مختلف رطوبتی خاک در سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمی و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی یونجه

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف رطوبتی خاک در سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمها و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی یونجه، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه کردستان، در تابستان سال 139۲ بهصورت مزرعهای طراحی و اجرا شد. بهطور کلی، تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه و صفات وابسته به آن شد، که کاربرد سالیسیلیک اسید با اثر بر افزایش سنتز پرولین، بهبود پتانسیل آبی گیاه و فتوسنتز تا حدودی توانست کاهش عملکرد محصول را جبران کند.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر مقادیر مختلف رطوبتی خاک در سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمی و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی یونجه

اثر مقادیر مختلف رطوبتی خاک در سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمی و ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی یونجه

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف رطوبتی خاک در سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمها و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی یونجه، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه کردستان، در تابستان سال 139۲ بهصورت مزرعهای طراحی و اجرا شد. بهطور کلی، تنش خشکی باعث کاهش عملکرد دانه و صفات وابسته به آن شد، که کاربرد سالیسیلیک اسید با اثر بر افزایش سنتز پرولین، بهبود پتانسیل آبی گیاه و فتوسنتز تا حدودی توانست کاهش عملکرد محصول را جبران کند.

محصولات مشابه

Top