ارزيابي عملكرد و اجزاي آن در اكسشن هاي گل محمدي در استان كرمان

به منظور ارزيابي عملكرد گل محمدي در استان كرمان تعداد نه اكسشن گل محمدي از نقاط مختلف استان جمع آوري و در قالب يك ط رح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال 1384-1383 در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي استان كرمان كشت گرديد. عملكرد گل در هكتار، درصد ماده خشك ، نسبت ماده خشك گل، نسبت وزن گلبرگ به گل، تعداد گل در بوته، وزن تر گل و عملكرد گل در بوته در سال 1385 مورد مقايسه قرار گرفت

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

ارزيابي عملكرد و اجزاي آن در اكسشن هاي گل محمدي در استان كرمان

ارزيابي عملكرد و اجزاي آن در اكسشن هاي گل محمدي در استان كرمان

به منظور ارزيابي عملكرد گل محمدي در استان كرمان تعداد نه اكسشن گل محمدي از نقاط مختلف استان جمع آوري و در قالب يك ط رح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال 1384-1383 در ايستگاه تحقيقات منابع طبيعي استان كرمان كشت گرديد. عملكرد گل در هكتار، درصد ماده خشك ، نسبت ماده خشك گل، نسبت وزن گلبرگ به گل، تعداد گل در بوته، وزن تر گل و عملكرد گل در بوته در سال 1385 مورد مقايسه قرار گرفت

محصولات مشابه

Top