بررسی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و اجزاء عملکرد چمن گرمسیري

یکی از گیاهان پوششی متداول جهت کشت در فضاي سبز شهري، پارك ها و زمین هاي ورزشی چمن می باشد که جهت تامین نیاز غذایی این گیاه مصرف کودهاي شیمیایی اجتناب ناپذیر است. معمولا مهمترین عنصر غذایی این گیاه یعنی نیتروژن توسط کود اوره تامین می شود، در حالی که این ماده شیمیایی توسط آبیاري به آبهاي زیرزمینی وارد شده و موجب آلودگی محیط زیست می گردد.

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بررسی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و اجزاء عملکرد چمن گرمسیري

بررسی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و اجزاء عملکرد چمن گرمسیري

یکی از گیاهان پوششی متداول جهت کشت در فضاي سبز شهري، پارك ها و زمین هاي ورزشی چمن می باشد که جهت تامین نیاز غذایی این گیاه مصرف کودهاي شیمیایی اجتناب ناپذیر است. معمولا مهمترین عنصر غذایی این گیاه یعنی نیتروژن توسط کود اوره تامین می شود، در حالی که این ماده شیمیایی توسط آبیاري به آبهاي زیرزمینی وارد شده و موجب آلودگی محیط زیست می گردد.

محصولات مشابه

Top