تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی

هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات کود زيستي آزوسپريليوم و ماده تنظيم کننده رشد گياهي ساليسيليک اسيد بر ويژگی‌هاي رشد و نمو گياه دارويي ريحان تحت تنش خشکي بود. آناليز واريانس دادهها نشان داد سطوح مختلف خشکي، ساليسيليک اسيد، آزوسپريليوم و اثرات متقابل آنها بر رشد و نمو گياه موثر بودند. اثرات تيمارها بر تعداد شاخساره و گل­آزين، وزن تر و خشک شاخساره و ريشه، محتواي نسبي آب بافت و نشت يوني درسطح يک درصد آماري معني دار بود.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی

تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی

هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات کود زيستي آزوسپريليوم و ماده تنظيم کننده رشد گياهي ساليسيليک اسيد بر ويژگی‌هاي رشد و نمو گياه دارويي ريحان تحت تنش خشکي بود. آناليز واريانس دادهها نشان داد سطوح مختلف خشکي، ساليسيليک اسيد، آزوسپريليوم و اثرات متقابل آنها بر رشد و نمو گياه موثر بودند. اثرات تيمارها بر تعداد شاخساره و گل­آزين، وزن تر و خشک شاخساره و ريشه، محتواي نسبي آب بافت و نشت يوني درسطح يک درصد آماري معني دار بود.

محصولات مشابه

Top