تغييرات ايجاد شده توسط ساليسيليك اسيد در گياهان گلرنگ تحت تنش شوری

امروزه، نقش ساليسيليك اسيد به عنوان يك مولكول داخلي كه موجب القاي مقاومت به تنش هاي محيطي و زنده مي گردد، مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه تأثير غلظت هاي مختلف ساليسيليك اسيد(.، 5/.، 1 میلی مولار) بصورت محلول پاشي در مراحل اوليه رشد بر پارامترهاي رشد، جذب مواد معدني، پراكسيداسيون ليپيد (مقدار مالون دآلدئيد)، نشت يوني و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو رقم گلرنگ......

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تغييرات ايجاد شده توسط ساليسيليك اسيد در گياهان گلرنگ تحت تنش شوری

تغييرات ايجاد شده توسط ساليسيليك اسيد در گياهان گلرنگ تحت تنش شوری

امروزه، نقش ساليسيليك اسيد به عنوان يك مولكول داخلي كه موجب القاي مقاومت به تنش هاي محيطي و زنده مي گردد، مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه تأثير غلظت هاي مختلف ساليسيليك اسيد(.، 5/.، 1 میلی مولار) بصورت محلول پاشي در مراحل اوليه رشد بر پارامترهاي رشد، جذب مواد معدني، پراكسيداسيون ليپيد (مقدار مالون دآلدئيد)، نشت يوني و رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو رقم گلرنگ......

محصولات مشابه

Top