اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش کمبود آب

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر عملكرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیكی هیبریدهای ذرت شیرین در
شرایط تنش کمبود آب، این تحقیق در سال 1394 به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در
سه تكرار انجام شد. تیمارها شامل تنش کمبود آب در سه سطح، سالیسیلیک اسید در سه سطح فرعی و سه هیبرید ذرت شیرین
پاشن، بیسین و چلنجر به ترتیب عامل های اصلی، فرعی و فرعی – فرعی بودند.

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش کمبود آب

اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش کمبود آب

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر عملكرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیكی هیبریدهای ذرت شیرین در
شرایط تنش کمبود آب، این تحقیق در سال 1394 به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در
سه تكرار انجام شد. تیمارها شامل تنش کمبود آب در سه سطح، سالیسیلیک اسید در سه سطح فرعی و سه هیبرید ذرت شیرین
پاشن، بیسین و چلنجر به ترتیب عامل های اصلی، فرعی و فرعی – فرعی بودند.

محصولات مشابه

Top