تاثیر منابع مختلف کودي بر برخی ویژگی‌هاي مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی

به منظور بررسی کودهاي آلی، نانوپتاسیم و سولفات پتاسیم بر برخی ویژگیهاي مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کاسنی تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل واقع در شرق زهک با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 انجام شد.......

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

تاثیر منابع مختلف کودي بر برخی ویژگی‌هاي مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی

تاثیر منابع مختلف کودي بر برخی ویژگی‌هاي مورفوفیزیولوژیک کاسنی تحت تنش خشکی

به منظور بررسی کودهاي آلی، نانوپتاسیم و سولفات پتاسیم بر برخی ویژگیهاي مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کاسنی تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزي دانشگاه زابل واقع در شرق زهک با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 انجام شد.......

محصولات مشابه

Top