اثر تنش کم آبیاري و اسیدهیومیک بر ویژگی هاي مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل

به منظور بررسی اثر تنش کم آبیاري و اسیدهیومیک بر برخی ویژگی هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سرخارگل، آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار واحد آزمایشی، در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی94-1393 انجام شد...........

موجود جهت سفارش آنلاین

30,000 ریال

logo-samandehi

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

اثر تنش کم آبیاري و اسیدهیومیک بر ویژگی هاي مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل

اثر تنش کم آبیاري و اسیدهیومیک بر ویژگی هاي مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل

به منظور بررسی اثر تنش کم آبیاري و اسیدهیومیک بر برخی ویژگی هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سرخارگل، آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار واحد آزمایشی، در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی94-1393 انجام شد...........

محصولات مشابه

Top